غریب آشنا

غریب آشنا


تـو یـادگـار هـفتمین سپیده اى
شـکـوه مـاندنى ترین قصیده اى
اشـارتـى ز بـیـکران روشنى
کـه از دیـار بى نشان رسیده اى
سـتـاره حـریـم سـبز فاطمه
ز بـى نـهـایـت خدا دمیده اى
بـهـار سـبـز بـاغهاى آرزو
امـام قـصـه هـاى ناشنیده اى
گـل نـجـیـب بـاغ آفـرینشى
کـه در دلـم بـهـار آفریده اى
تـو قـلب عاشقان هر زمانه را
بـه لـطف و بخششت خریده اى
تـو مـنتهاى مهر و رحمت خدا
ز هرچه غیر اوست دل بریده اى
زمـهربانى ات، ز دل ستانى ات
چـه نقش ها به لوح دل کشیده اى
مـیـان لالـه هـاى سـرخ آشنا
غریـب آشـنـا! تو برگزیـده اى
ز سـاغـر کرامـت مـحمـدى
زلال نـور مـعـرفت چشیده اى
ز بـاغهـاى بـى زوال سرمدى
سـبدسـبد گـل حضور چیده اى
دلا! ز شـوق لـحـظـه زیارتى
چـه عـاشقانه از قفس پریده اى!
بـهـار شـد دوبـاره باغ باورم
ز عـشق تو که روشناى دیده اى
بـه شـام غـربـت سیاه عالمى
طـلـوع فجر هشتمین سپیده اى
نسترن قدرتى

/ 1 نظر / 32 بازدید
فاتح سایبری پلدختر

سلام، کد " تماس با ما " برای وبلاگ شما. برای دریافت کد به وبلاگ فاتح سایبری پلدختر مراجعه کنید.